Pulsdiagnostik

Carl Henryk använder sig av Shen/Hammers pulsdiagnostiksystem.
Systemet är främst baserat på Dr. Shens, möjligtvis en av 1900-talets främsta utövare av kinesisk medicin, arbete och hans släkts (Ting) långvarig tradition av läkare. Detta system har sedan de sista 20 åren systematiserats av Dr. Leon Hammer och lärs numera ut världen över.

De utmärkande dragen för detta system av pulsdiagnostik är att det anpassats till vår tid och dess exakthet. En skicklig utövare kan med stor exakthet beskriva sjukdomsförloppet och det nuvarande tillståndet hos en patient. Eftersom Dr. Hammer är psykiatriker, är han mycket intresserad av pulsens möjlighet att visa olika känslomässiga tillstånd och förlopp. Detta har gjort att mycket i pulsdiagnostiksystemet cirkulerar kring tolkning av emotionella problem och obalanser.

Tyvärr har praktiserandet, under de senaste årtionden, av detta fantastiska och mycket känsliga diagnosverktyg minskat drastiskt. I dag är det ett endast ett fåtal, även i Kina, som kan betraktas som verkliga mästare på att tolka impulsen från den radiala artären. En anledning till detta är det krävande arbete och den långa tid som krävs för att behärska pulsdiagnostiken. Själv är jag mycket dedikerade till att föra arvet vidare och jag lägger därför mycket tid på att ständigt förkovra mig i denna konstform. För att citera Dr. Hammer "Pulse diagnosis is a meditative process. The more one empties ones' mind and focuses with steady, serene concentration on the sensation at ones' fingettips, the closer one comes to reality."


Kinesisk medicin har sedan begynnelsen strävat efter att utövaren skall vara det diagnostiska instrumentet. Detta skiljer sig markant från västerländsk medicin och veteskap, där instrument används i största möjliga utsträckning, för att på så sätt uppfylla ett av de mest grundläggande kriterierna i modern vetenskap, att all information skall vara objektiv och kunna återskapas av vem som helst, när som helst.

I kinesisk medicin utgör utövarens intellekt, intuition, intelligens och erfarenhet de enda "instrumenten". Lång erfarenhet har lett utövare av kinesisk medicin till att fortsätta denna diagnostiska metodik, varav pulsdiagnostiken anses vara en av de, förvisso, svåraste, men också mest givande och exakta metoderna. Detta då pulsen ger utövaren en möjlighet och förmåga att sammanföra en mängd tillsynes orelaterade symtom och mönster(som tex. hemorioder och angina) till en helhet (blodstagnation), och därigenom behandla grundproblemet.

I Shen/Hammers pulsdiagnostiksystemet används 6 huvudpositioner och 22 st komplementärapositioner. Grundmässigt används 3 lodräta djup i varje pulsposition. För att tolka pulsen används ungefär 60 st separata pulskvaliteter på dessa 3 djup, i alla 6 + 22 pulspositioner.

När utövaren tolkar pulsen, känner han/hon efter 9 st grundläggande parametrar. Dessa är:

  • Rytmen
  • Hastigheten
  • Stabiliteten
  • Vågformen
  • Djupet
  • Volymen
  • Formen
  • Bredden
  • Längden